Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี

จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 17 ฉบับที่ 130 ประจำเดือน มกราคม 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ https://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx หรือสแกน QR Code ด้านล่าง