Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก : แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digtal Learming Platform สำหรับประเทศไทย พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของประเทศไทยสู่เครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา และสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  หรือจาก QR Code ด้านล่างนี้