Informationการวิจัยข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึง องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสนปีละ 2 ฉบับ และวารสารดังกล่าวปรากฎอยู่ใน Google scholar เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ที่สนใจให้ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249 และ e-mail : jait@ssru.ac.th