Informationข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 นั้น ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อมีไว้ประจำห้องสมุด

โดยห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อตามรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอแนะเข้ามาตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถเสนอแนะได้ 2 วิธี คือ

1. กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา

2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแนะนำ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/# หรือแสกนผ่าน QR Code