eBooksInformationกฎหมายข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในรอบปีงบประมา 2563 เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป