Informationการวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563

กรมควบคุมมลพิษได้ส่งรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย

โดยสามารถเข้าดูรายงานได้ทาง เว็บไซต์