ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ดังนี้

ห้องสมุดเทเวศร์

ห้องสมุดโชติเวช

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

ห้องสมุดพระนครเหนือ

สามารถติดต่อขอใช้บริการยืม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code     

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม facebook: https://www.facebook.com/librmutp
Email: Library@rmutp.ac.th โทร. 02-665-3777 ต่อ 6798