Informationข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล

การบรรยายผ่านเว็บเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science

ทางสำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date: Wednesday, 23 Jun 2021

Time: 2:00 pm Thailand Time  (วันพุธที่ 23 มิถุนายน บ่ายสองโมงตามเวลาประเทศไทย)

Topic : Publish strategically for research impact using Web of Science

ห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านที่สนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนที่