Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ด้วยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิยจัยและบทความวิชาการ ตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน