Informationการวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310-8263 ต่อ 1015 หรือ E-mail : chotiros84@ru.ac.th