Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้วิศวกรรมศาสตร์

เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลงานวารสารของ ASME

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ASME จะเปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/

ระยะเวลาในการทดลองใช้งานจำนวน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.- 31 ธ.ค. 2563