Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์บริหารธุรกิจ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป