Informationการวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ราย 4 เดือน เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย อันเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/view/15763  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป