Informationข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล

การอบรมฐานข้อมูล Web of Science ทางออนไลน์

สำนักพิมพ์ Clarivate  จะจัดให้มีการอบรมฐานข้อมูล Web of  Science
ผ่านเว็บให้กับบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดและบุคคลที่มีความสนใจ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานฐาน Web of Science

โดยมีรายละเอียดวันเวลาและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date: Monday, October 26, 2020 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

Time: 2.00 – 3.00 pm (Bangkok time) (บ่ายสองถึงบ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทย)

Topic : Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่
Registration page: https://bit.ly/3cQLVQr