Informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Newsleter)

ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลพระนครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563

ซึ่งจัดทำโดยกองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถอ่านผ่านระบบออนไลน์ทาง (E-Newsletter) ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563