Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อวารสารและเชิญชวนร่วมส่งผลงานตีพิมพ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

โดยตีพิมพ์เผยแพร่งานค้นคว้า งานวิจัย องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโ่นโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.jait.ssru.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249  และ Email :  jait@ssru.ac.th