Informationข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลฐานข้อมูลทดลองใช้

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global
เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน   (4  พฤษภาคม 63 – 3 มิถุนายน 2563) 
 
เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์
 
 สำหรับการเข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์
1.อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
2.เข้าเว็ปไซต์ https://www.caixinglobal.com/
สำหรับการใช้งานผ่านแอฟพลิเคชั่น  Caixin app
1. อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
2. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์  https://u.caixinglobal.com/htm/register.html 
3. นำ Email และ Password  ไป Log in ใน Caixin app
 
 
 
สามารถดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น https://www.caixinglobal.com/app/