ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เว็บสืบค้นออนไลน์ (OPAC)

ข่าวดี!! พบกับ Web OPAC รูปแบบใหม่ ได้ที่

http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ดูข้อมูลประวัติการใช้บริการ และยืมต่อออนไลน์ ได้ตามปกติ เหมือนเดิมนะคะ