Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ

ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563  (กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ)

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.jarit.ssru.ac.th
โทรศัพท์ 02-1601155 หรือ 02-1601249 โทรสาร 02-1601248
e-mail : jarit@ssru.ac.th