Informationกฎหมายการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑”

สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่หนังสือ “แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาททางการปกครองและส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีต่อไป

ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่สนใจสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic_260819_124638.pdf