ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media Webinars ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ ‘SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media ” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาด แฟชั่น ข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ ชั้นนำผู้ห้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างแพตเทิร์น การวาดภาพประกอบแฟชั่น เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เวลาประเทศไทย) […]

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (ThaiandHumanRightsJournal) ฉบับพิเศษ

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยซน ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สำนักงาน กสม. จึงได้จัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (Thaiand Human Rights Journal)  ฉบับพิเศษ เพื่อรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษชน ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เตือนมีนาคม ๒๕๖๔  และเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยซน์ในทางวิชาการหรือบทเรียนในการทำงานดัานสิทธิมนุษยชน ในการนี้ สำนักงาน กสม. ทั้งนี้ สามารถอ่านวารสารวิชาการดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ตด้านล่างนี้

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเสนอผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้ ความคิด และผลงานวิจัยตลอดจนเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาสัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัตพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าดูได้ทาง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/issue/view/39_2_2022 และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร โดยสามารถดู รายละเอียตได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/about

CU – eLibrary

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ห้องสมุดขอแนะนำฐานข้อมูล e-books ตัวใหม่ล่าสุด ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ CU – eLibrary ห้องสมุดออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับคุณทุกที่ ให้บริการทั้ง e-books หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร มีเนื้อหาให้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการ โดยสามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ รองรับทั้ง Android  และ IOS  รวมถึงการใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์   โดยการสมัครใช้งาน จากอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนค่ะ ช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, แฟชั่น

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ “Impacts of Trends in Architecture and Interior Design” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาดแฟชั่น สถาปัตยกรรม และการออกแบบ พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ชั้นนำผู้ให้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบตกแต่งภายใน แหล่งที่มาอิทธิพลขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ความรู้ทางวิศกรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เวลาประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (Meeting Link:  https://us02web.zoom.us/j/87939269057?pwd=VWlDMktsL3JVOVlrOUoxdG1nRTJEUT09) Meeting ID: 879 3926 9057, Passcode: 123117 กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม: https://wkf.ms/3FBdwFA

E-Book เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย โดยสามารถเข้าชมได้ทาง http://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E13190/mobile/index.html?fbclid=IwAR2rbo_Zy3t_PMXVBEP_bS5h99i6OkWN8l6GaLgFRGJA27zQyGH8PTCnCLg#p=1 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้นะคะ

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นั้น ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อมีไว้ประจำห้องสมุด โดยห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อตามรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอแนะเข้ามาตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถเสนอแนะได้ 2 วิธี คือ 1. กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา 2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแนะนำ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#  หรือสแกนผ่าน QR Code  

กิจกรรมดี ๆ จากโครงการอบรมนักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สถาบันภาษา

ใครอยากเป็นนักพากย์ยกมือขึ้น RMUTP UPDATE วันนี้ชวนมาคุยกับคุณนิสิต คำพิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มทร.พระนคร เกี่ยวกับโครงการอบรมนักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2 ใครที่สนใจรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ตามมากันฟังเลยค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=1nJcKb9Agec ติดตามรายการพอดแคสต์ฟังสบาย ทั้งการวิเคราะห์ประเด็นร้อนในสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา การอาหาร และข่าวสารในแวดวง มทร.พระนคร ผ่านทาง https://onlive.rmutp.ac.th กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม พูดคุยทักทาย เสนอแนะรายการกันได้ที่ https://facebook.com/rmutponlive และ https://www.youtube.com/…/UCibvZGvaA3Hq5e-ABZM_NkQ/videos

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ทางกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3  เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดบทความวารสารได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/index  

นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เทคโนโลยี, แฟชั่น

กลับมาตามคำเรียกร้องงงงง พบกับโครงการ “” จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในรอบแรก มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว สถาบันภาษา จึงได้จัดโครงการสำหรับท่านผู้สนใจต้องการสมัคร โครงการ”นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital อีกครั้ง ในรุ่นที่ 2″ค่า ปล.รับสมัครถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2565 *แต่หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด สถาบันภาษาขอปิดรับสมัครทันทีนะคะ

“นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital”

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันภาษา ขอเปิดตัวโครงการ”นักพากย์หนังยุคDisruptive digital”  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ นักพากย์หนัง ทั้ง 2 ท่าน    โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดน้าาาา รีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะ         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2565

วารสารวิชาการ ราชภัฏบุรีรัมย์

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 14 (มกราคม – มิถุนายน) พ.ศ.2565 เผื่อเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากร นักศึกษา โดยสามารถอ่านได้ทาง เว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/issue/view/17252