ศูนย์และเวลาทำการ

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น.
  • วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (ยกเว้นศูนย์เทเวศร์)

ศูนย์เทเวศร์

สถานที่ตั้ง : 399 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นหลักโดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 7,288 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไป  ภาษาอังกฤษ 1,913 ชื่อเรื่อง งานวิจัย 391 ชื่อเรื่องโครงการ 168 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท

ศูนย์พณิชยการพระนคร

สถานที่ตั้ง : 86 อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้าน บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นหลัก โดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 21,255 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ 2,167 ชื่อเรื่อง งานวิจัย 437 ชื่อเรื่อง โครงการ 573 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท

ศูนย์พระนครเหนือ

สถานที่ตั้ง : 1381 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักโดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 7,773 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ 2,414 ชื่อเรื่อง ปริญญานิพนธ์ 261 ชื่อเรื่อง โครงการ 280 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท

ศูนย์โชติเวช

สถานที่ตั้ง : 168 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านคหกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหลักโดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการหลากหลายประเภท เช่น หนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 11,241 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ 2,640 ชื่อเรื่อง งานวิจัย 55 ชื่อเรื่อง โครงการ 589 ชื่อเรื่อง รวมถึงมีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการบันเทิง อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  นวนิยาย เรื่องสั้น อีกมากมายหลายประเภท