ติดต่อเรา

ที่ตั้งห้องสมุดคณะที่ให้บริการ
ห้องสมุดเทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6774, 6798
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ห้องสมุดโชติเวช
168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 5239, 8303
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ห้องสมุดพระนครเหนือ
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 4321
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 3902, 3903
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Loading