ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว        จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ดังนี้

  •  ห้องสมุดเทเวศร์ [คลิก]
  • ห้องสมุดโชติเวช [คลิก]
  • ห้องสมุดพณิชยการพระนคร [คลิก]
  • ห้องสมุดพระนครเหนือ [คลิก]

สามารถติดต่อขอใช้บริการยืม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม facebook: https://www.facebook.com/librmutp
Email: Library@rmutp.ac.th

Loading