eBooksInformationกฎหมายการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕'”ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดจนผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

โดยสามารถเข้าอ่านได้ทาง QR Code ด้านล่างนี้

ห้องสมุด

Loading