eBooksInformationกฎหมายการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วุฒิสภา : ความสำคัญและ บทบาทในการปกครองระบบรัฐสภาไทย

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วุฒิสภา : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบบรัฐสภาไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน แล้วมีมติห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตังกล่าว

สำนักงานลขาธิการวุฒิสภา จึงขอส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการข้างต้น มาตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๙ วรรคสอง รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง

Loading