eBooksInformationการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตร์

ตำรา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น อาจาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำตำรา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป  และได้เผยแพร่ในรูปแบบ PDF  ดังด้านล่างนี้

Loading