คู่มือการปฏิบัติงาน

 

♦ คู่มือการปฏิบัติงาน  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  งานวิจัยมหาวิทยาลัยของไทย (TDC : Thai  Digital  Collection)

คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดเข้าห้องสมุด

คู่มือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai digital Collection ( TDC )

Best  Practice : คู่มือการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ WALAI  AutoLib

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ

การจัดเตรียมไฟล์คลังปัญญา

การจัดหมวดหมู่หน้งสือห้องสมุด มทร.พระนคร

ขั้นตอนการยืมต่อ Online ผ่าน Web OPAC

โปรชัวร์แนะนำห้องสมุด มทร.พระนคร

สิทธิการยืมหนังสือสำหรับสมาชิกห้องสมุด มทร.พระนคร

คู่มือการใช้งาน  EndNoteWeb

 คู่มือการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้นและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายสำหรับผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading