eBooksInformationกฎหมายการศึกษาข่าวฝากประชาสัมพันธ์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เทคโนโลยี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ฉบับภาษาอังกฤษ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์คำแถลงนโยบายฯ ฉบับภาษาอังกฤษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งคำแถลงนโยบายดังกล่าวมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดทำคำแถลงนโยบายฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF file) และ e-Book ตามใน OR Code ด้านล่าง

Loading