โครงการอบรมปีงบประมาณ 2555

 

 

♥ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ประจำปี 2555

♦  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
♦  การนำไปใช้ประโยชน์

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย‏

♦  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
♦  การนำไปใช้ประโยชน์

Loading