ฐานข้อมูล eBooks

ฐานข้อมูล eBooks ScienceDirect
ฐานข้อมูล eBooks Access Engineering
ฐานข้อมูล eBooks on EBSCOhost
ฐานข้อมูล Bookboon
ฐานข้อมูล CollegeOpenTextbooks
ฐานข้อมูล Freebooks4Doctors
ฐานข้อมูล FreeTechBooks
ฐานข้อมูล Rice University
ฐานข้อมูล IntechOpen
ฐานข้อมูล Saylor Academy
ฐานข้อมูล GoogleBooks
ฐานข้อมูล TCDC : เจาะเทรนด์โลก 2016
สังคมน่าอยู่ : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : กรมศิลปากร
ฐานข้อมูล eBooks ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply