Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วารสารปรมาณูเพื่อสันติในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทางปรมาณูเพื่อสันติจะจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) แทนการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยสามารถติดตามเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารปรมาณูเพื่อสันติและสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ www.oap.go.th   >คลังความรู้ >สื่อเผยแพร่

โดยปีนี้ ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ “20 ปี โคบอลต์-60 ประสบการณ์สู่การเรียนรู้และพัฒนา”