Informationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลสถิตินักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและอ้างอิงต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ www.mhesi.go.th หัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ->สื่อแผยแพร่