ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์ : วารสารสหสาขาวิชาการ

Capture

วารสารปัญญาภิวัฒน์ เป็นวารสารสหสาขาวิชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลิกเลย!!!!

ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์