ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile, National Geographic และ Gale Virtual Reference

db_acadmic

เนื่องด้วย UniNet ขอเชิญให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1.  Academic OneFile  2. National Geographic Virtual LIbrary และ 3 .Gale Virtual Reference Library (eBook) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยได้รับการสนับสนุนเปิดให้ทดลองใช้โดยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ โดยสามารถเข้าใช้ได้ที่   

 ฐานข้อมูล  URL
 National Geographic  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
 Academic onefile  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
 Agriculture  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPAG
 Business Economics  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPBE
 Communication  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPCM
 Computer Database  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=CDB
 Environmental  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPES
 Fine Arts  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPFA
 General  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPGS
 Health  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=HRCA
 Hospitality  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPTH
 Information  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPIS
 Legaltrac  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=LT
 Nursing  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPNU
 Psychology  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPPC
 World History  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=PPWH