ฐานข้อมูลที่รวบรวมความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาหาร โภชนาการ งานประดิษฐ์ แกะสลัก งานดอกไม้ งานใบตอง และเย็บปักถักร้อย

อาหาร

ประเทศไทย

ต่างประเทศ

โภชนาการ

แกะสลักผักผลไม้

เย็บปักถักร้อย

งานประดิษฐ์

ประเทศไทย

ต่างประเทศ

งานดอกไม้

งานใบตอง