หน้าแรก ห้องสมุด ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตามปกติ

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559

ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง

ฺBangkok GIS : ฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ฐานข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรม ม.ขอนแก่น

ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : Thesis Database

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์ : วารสารสหสาขาวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้บริการห้องสมุด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Self check และ Opac)

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo 1 ก.ค.- 30 ก.ย.59