ประกาศงดให้บริการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

เนื่องด้วยบุคลากรห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา มีกำหนดการเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลด้านแฟชั่น WGSN ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 จึงของดให้บริการห้องสมุด แต่สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ Book drop ทุกสาขา ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

  เมื่อวันที่ 11,12 และ 14  มิถุนายน  2556 ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยสาธิตและฝึกปฏิบัติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล OPAC, การยืมต่อ, การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ, การสมัครสมาชิกห้องสมุด ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ทั้ง 4 ศูนย์ โดยมีบรรณารักษ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ต่างๆ ใน การฝึกอบรม ทั้งนี้ Continue Reading →

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย(นักศึกษาปริญญาโท)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา… Continue Reading →

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมการรู้สารสนเทศ

งานวิทยบริการ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 132 คน ณ ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่…. Continue Reading →

ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่ 1/2555

บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่…. Continue Reading →

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

บรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังนี้….. Continue Reading →