เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile

ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus

ด้วยบริษัท  ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Charting  Thailand’s Economy Plus  ได้ที่ http://chartingthailandeconomy.com/  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน  หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสาโรช  คงคาประเสริฐสิน  (บรรณาธิการบริหาร  บริษัทชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด ) โทรศัพท์ 088-818-1891  หรือ e-mail : Continue Reading →

เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

เนื่องด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส  ได้เปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE  eLearning  Library  ซึ่งจะเป็น  eLearning  course  ทั้งในรูปแบบ  short courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อย กว่า 350 courses ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา  และนักวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ทั้งนี้สามารถทดลองใช้งานตั้งแต่ 15 กค – 31 Continue Reading →

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

ด้วยบริษัท Informa  Healthcare จะทำการเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine  online  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน  โดยสามารถใช้งานผ่าน http://www.marketline.com/  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ  Mr.YangCheng SHEN  / e-mail : YangCheng.Shen@informa.com รายละเอียดแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine