เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile

ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรเสริมการรู้สารสนเทศ

งานวิทยบริการ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 132 คน ณ ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่…. Continue Reading →