ประกาศงดให้บริการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

เนื่องด้วยบุคลากรห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา มีกำหนดการเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลด้านแฟชั่น WGSN ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 จึงของดให้บริการห้องสมุด แต่สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ Book drop ทุกสาขา ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

รายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อประจำปี 2554

  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เชิญชวนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2554 และบรรณารักษณ์ได้ทำการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดซื้อไว้ประจำห้องสมุดในแต่ละศูนย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ♥ ห้องสมุดศูนย์เทเวศร์ ♥ ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ♥ ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร ♥ ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ