โครงสร้าง / บทบาทหน้าที่

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Office of Academic Resource and Information Technology)

โครงสร้าง_Page_1

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มวิทยบริการ

โครงสร้าง_Page_2