ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ข้อมูลรายละเอียดระยะเวลา
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFileฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
โปรแกรม EEWOWWเป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript Formatting) จนถึงขึ้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) 15 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
ฐานข้อมูล Ijournetสำนักพิมพ์ Ijournet ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี ในสาขา Agriculture และ Applied Science & Technology วันนี้-31 มกราคม 2560
iglibrary-1ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing)ฐานข้อมูลออนไลน์ "iGLibrary" เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทยแบบฉบับเต็ม (full text) จากสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 35 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ภาษาและภาษาศาสตร์ มนุษย์และสังคมศาสตร์ สามารถ Download, copy, print, share ได้15 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
ฐานข้อมูล Access Englishฐานข้อมูลโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน1 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2560
ฐานข้อมูล Gale LingoGaleLingoฐานข้อมูล Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ1 กรกฏาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
2559-03-19_1141
ฐานข้อมูล Food Science Source
เป็นฐานข้อมูลเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ รวมถึงบทความฉบับเต็ม รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิก และเนื้อหาอื่นๆ15 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
skillsoft logo4
http://igroup.skillport.com/skillportfe
ฐานข้อมูลประเภทหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนและด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะ การพัฒนาการเรียนรู้ และโอกาสในการจ้างงาน ที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ กรณีศึกษา หนังสือ ฯลฯ จากสำนักพิมพ์ skillsoft ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ Business Skill, Desktop Skill, IT Skill, Analyst Research, Compliance, Engineering, Government, Well-being, Certification การใช้งานต่างๆโดยผ่าน Platform “Skillport Version 8 ” โดยใช้ User ID: tanavoot.n Password: welcome1 กุมภาพันธ์ 2559– 31 มีนาคม 2559
2559-03-19_1059
http://journals.cambridge.org/action/login
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ HTML ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC , Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo 1 มีนาคม 2559 -31 พฤษภาคม 2559
National Geographic
National Geographic Virtual Library
ฐานข้อมูลในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ค้นหาง่ายผ่านช่องทาง Searchโดยสามารถค้นหาข้อมูลในการค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน16 มีนาคม 2558 - 15 มิถุนายน 2558
IndianJournals
Indian Journals
ฐานข้อมูลวารสารซึ่งประกอบด้วยวารสารจากสำนักพิมพ์ทุกแห่งในประเทศอินเดีย1 เดือน
IndianJournals
Indian Journals
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา15 มกราคม 2558-12 กรกฏาคม 2558
World Scientific
Indian Journals
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (World Scientific eBooks ) ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File

Leave a Reply