การจัดการความรู้ (KM)

 

ผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2553

สรุปผลการดำเนินงาน KM รอบ 12 เดือน

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดกลางเทเวศร์

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์โชติเวช

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ

สรุปผลการดำเนินงาน KM รอบ 9 เดือน

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดกลางเทเวศร์

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดศูนย์โชติเวช

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดพระนคระเหนือ

 

ผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2554

สรุปผลการดำเนินงาน KM รอบ 9 เดือน

KM ของชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุดกลางเทเวศร์ : CL COP (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)

 

ผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการดำเนินงาน KM รอบ 9 เดือน

ผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2556

 

ผลการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2557