เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI  ซึ่งประกอบด้วย

      1. ฐานข้อมูล   Academic Fucus

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

URL : http://cstm.cnki.net/stmt

     2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-test Database

รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61ล้านบทความ

URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

     3. ฐานข้อมูล China Master’ Theses Full-text Database

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

     4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

     5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online

เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9,000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

**สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่

http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar