ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการแต่ละประเภทของห้องสมุดโดยละเอียด และเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบริการและทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย   สามารถนำเทคนิควิธีการค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาทักษะของผู้รับบริการในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นสารสนเทศระบบ Web OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังปัญญา เป็นต้น
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนครทั้ง 4 แห่ง หรือ e-mail : library@rmutp.ac.th

รายละเอียด วัน-เวลา การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ห้องสมุดเทเวศร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น.
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น.
ห้องสมุดพระนครเหนือ วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น.
ห้องสมุดโชติเวช วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น.