ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล eBooks ภาษาไทย Openserve


Openserve เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม 40 สาขาวิชา จำนวนมากกว่า 1,000 เล่ม โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบออนไลน์  สามารถทำการยืม – คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มที่ต้องการจากฐานข้อมูล Openserve eBooks ได้ตลอดเวลา อ่านได้ทั้งบน PC และ โทรศัพท์มือถือ (กรณีใช้งานบนเครื่อง PC ต้อง download โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านมาติดตั้งในเครื่อง ถ้าบนโทรศัพท์มือถือ ต้อง download app มาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือก่อน) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2560