เชิญใช้ eBook จากฐานข้อมูล ScienceDirect

สำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับ eBooks จากฐานข้อมูล ScienceDirect เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มทร.พระนคร สามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ทั้ง Journals และ eBooks ปีพิมพ์ ค.ศ.2011-2016 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ที่…http://www.sciencedirect.com/