เปิดใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตามปกติ

bn2-scopus(เนื่องจากฐานข้อมูล Scopus ได้มีปัญหาติดขัดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้)

” ขณะนี้ทาง สวพ.และทางบริษัทได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานได้ตามปกติค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

    ขอบคุณค่ะ/ ห้องสมุด มทร. พระนคร