เชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Scopus

bn2-scopus

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล Scopus : The Database for Research and Publishing Development แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย หรือ การใช้งานผ่านระบบ SSL-VPN เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูล Scopus : The Database for Research and Publishing Development

คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความในวารสารวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปแบบของ Conference Proceeding และ Books และสามารถ Link ต่อไปยัง Fulltext ในฐานข้อมูลที่บอกรับได้

ข้อมูลเพิ่มเติม