ทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://www.indianjournals.com/  และท่านยังสามารถเลือกเข้าใช้ตามสาขาที่ท่านสนใจดังต่อไปนี้  Agriculture Science Animal Science Applied Science & Technology Dental Science Library Science  Business, Economics & Management Medical Science Social Science *** คู่มือการใช้งาน ฐานข้อมูล Indian Continue Reading →

ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) All Complete

  ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) All Complete  ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฉบับภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แบบฉบับเต็ม Full Text  ประกอบไปด้วยหนังสือจากหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิMcGraw-Hill, iGroup Press, ISEAS, World Science, BEP, iSmithers Rapra, ฯลฯ  ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข  มนุษยและสังคมศาสตร์   ฯลฯ  สามารถ Download, Copy, Print, Note, Continue Reading →

Username และ Password ของฐานข้อมูล ProQuest สำหรับการใช้งานนอกเครือข่าย

  ผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ProQuest นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำเคาเตอร์ห้องสมุดทุกศูนย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail  : library@rmutp.ac.th

รายงานค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการประจำปี 2013

  ค่า Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปีเพื่อให้นักวิจัยพิจารณาคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดยพิจาณาจากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยในสถาบันนั้นได้อีกด้วย รายงานค่า Impact  Factor ของวารสารวิชาการประจำป 2013

ฐานข้อมูล International Journals ด้านวิศวกรรม

เปิดให้บริการ ฐานข้อมูล International Journals ด้านวิศวกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Engineering & Technology, Medicine and Management  ชื่อ International Association for Engineering and Management Education  โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.iaeme.com/

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus

ด้วยบริษัท  ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Charting  Thailand’s Economy Plus  ได้ที่ http://chartingthailandeconomy.com/  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน  หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสาโรช  คงคาประเสริฐสิน  (บรรณาธิการบริหาร  บริษัทชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด ) โทรศัพท์ 088-818-1891  หรือ e-mail : Continue Reading →

ฐานข้อมูล Endnoteweb

ฐานข้อมูล  Endnoteweb  เป็นเครื่องมือจัดการบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ ( Web ) เป็นคลังข้อมูลอ้างอิงเพื่อการศึกษา  โดยจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง  และสร้างรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานที่ถูกต้องซึ่งสามารถสืบค้น  ถ่ายโอนข้อมูล  เข้าใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานได้ที่  ฐานข้อมูล Endnoteweb คู่มือการใช้งาน

เปิดให้ทดลองเข้าใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ Ebrary

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest ได้เปิดการทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ Ebrary จำนวนมากกว่า 70,000 เล่ม ได้ที่ URL http://site.ebrary.com/lib/rmutp  โดยจะมีระยะเวลาในการเข้าใช้งาน 1 เดือน รายละเอียดฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebrary : Academic  Complete  Collection

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Books24x7

ด้วย บริษัท  เท็คนิคอล  ออนไลน์ พลัส จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  “Books24x7 – 5 Collections : ITPro, BusinessPro, EngineeringPro, ExecSummariesPro, ExecBlueprint”  สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ผ่านทาง http://library.books24x7.com  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15  กันยายน 2556  โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล  ดังนี้   ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) Books24x7 Collection Continue Reading →

แจ้งสามารถใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ตามปกติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบกรณีผลกระทบที่เกิดการจากไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://www.sciencedirect.com/

เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

เนื่องด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส  ได้เปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE  eLearning  Library  ซึ่งจะเป็น  eLearning  course  ทั้งในรูปแบบ  short courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อย กว่า 350 courses ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา  และนักวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ทั้งนี้สามารถทดลองใช้งานตั้งแต่ 15 กค – 31 Continue Reading →

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

ด้วยบริษัท Informa  Healthcare จะทำการเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine  online  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน  โดยสามารถใช้งานผ่าน http://www.marketline.com/  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ  Mr.YangCheng SHEN  / e-mail : YangCheng.Shen@informa.com รายละเอียดแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine