ฐานข้อมูล International Journals ด้านวิศวกรรม

เปิดให้บริการ ฐานข้อมูล International Journals ด้านวิศวกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Engineering & Technology, Medicine and Management  ชื่อ International Association for Engineering and Management Education  โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.iaeme.com/

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus

ด้วยบริษัท  ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Charting  Thailand’s Economy Plus  ได้ที่ http://chartingthailandeconomy.com/  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  รวมระยะเวลา 6 เดือน  หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสาโรช  คงคาประเสริฐสิน  (บรรณาธิการบริหาร  บริษัทชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด ) โทรศัพท์ 088-818-1891  หรือ e-mail : Continue Reading →

ฐานข้อมูล Endnoteweb

ฐานข้อมูล  Endnoteweb  เป็นเครื่องมือจัดการบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ ( Web ) เป็นคลังข้อมูลอ้างอิงเพื่อการศึกษา  โดยจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง  และสร้างรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานที่ถูกต้องซึ่งสามารถสืบค้น  ถ่ายโอนข้อมูล  เข้าใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานได้ที่  ฐานข้อมูล Endnoteweb คู่มือการใช้งาน

เปิดให้ทดลองเข้าใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ Ebrary

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest ได้เปิดการทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ Ebrary จำนวนมากกว่า 70,000 เล่ม ได้ที่ URL http://site.ebrary.com/lib/rmutp  โดยจะมีระยะเวลาในการเข้าใช้งาน 1 เดือน รายละเอียดฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebrary : Academic  Complete  Collection

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Books24x7

ด้วย บริษัท  เท็คนิคอล  ออนไลน์ พลัส จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  “Books24x7 – 5 Collections : ITPro, BusinessPro, EngineeringPro, ExecSummariesPro, ExecBlueprint”  สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ผ่านทาง http://library.books24x7.com  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15  กันยายน 2556  โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล  ดังนี้   ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) Books24x7 Collection Continue Reading →

แจ้งสามารถใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ตามปกติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบกรณีผลกระทบที่เกิดการจากไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://www.sciencedirect.com/

เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

เนื่องด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส  ได้เปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE  eLearning  Library  ซึ่งจะเป็น  eLearning  course  ทั้งในรูปแบบ  short courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อย กว่า 350 courses ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา  และนักวิจัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ทั้งนี้สามารถทดลองใช้งานตั้งแต่ 15 กค – 31 Continue Reading →

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

ด้วยบริษัท Informa  Healthcare จะทำการเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine  online  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน  โดยสามารถใช้งานผ่าน http://www.marketline.com/  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ  Mr.YangCheng SHEN  / e-mail : YangCheng.Shen@informa.com รายละเอียดแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine      

ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

  เมื่อวันที่ 11,12 และ 14  มิถุนายน  2556 ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยสาธิตและฝึกปฏิบัติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล OPAC, การยืมต่อ, การยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ, การสมัครสมาชิกห้องสมุด ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ทั้ง 4 ศูนย์ โดยมีบรรณารักษ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ต่างๆ ใน การฝึกอบรม ทั้งนี้ Continue Reading →

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญคัดเลือกหนังสือเก่า

  เนื่องด้วยห้องสมุดได้ดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา 2555 โดยทำการคัดเลือกหนังสือที่มีสภาพชำรุดและมีเนื้อหาล้าสมัยออกจากการให้บริการบนชั้น จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านหากสนใจหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถคัดเลือกได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตรการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   (Self Access)  เทเวศร์   ชั้น  2  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่  14 -15 มีนาคม 2556 โดยอบรมให้กับอาจารย์และบุคลากรของห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 33 คน วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตและฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ

กิจกรรมส่งเสริมการยืม “สลิปนี้มีโชค” และ “คุณคือ…สุดยอดนักอ่าน”

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุด ดังนี้ 1.โ ครงการสลิปนี้มีโชค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการยืมหนังสือจากตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Check) ทั้ง 4 สาขา โดยมีของที่ระลึกมอบให้ 3 รางวัล 2. โครงการคุณคือ…สุดยอดนักอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุด ทั้ง 2 โครงการจะพิจารณามอบของที่ระลึกให้กับ นักศึกษา ผู้ที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดใน 1 ภาคการศึกษา กำหนดระยะเวลาโคงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 31 มกราคม Continue Reading →